Algemene voorwaarden

 

ReleveleR, organisatie voor verstrekking en verkoop van praktische hulpmiddelen.

 

Artikel A. Toepassing.
A.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ReleveleR (hierna:ReleveleR) worden geleverd volgens deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden). Op aanvraag zullen wij u deze schriftelijk doen toekomen. Inzage van deze voorwaarden is mogelijk via onze website www.ReleveleR
A.2 Op alle bestelling, aanbiedingen alsook reguliere orders gelden deze voorwaarden. Niets belet de toepassing van deze Voorwaarden bij acceptatie van een order. Er wordt vanuit gegaan dat u deze kent en aanvaardt.
A.3 Wijzigingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn vastgelegd door “ReleveleR”.
A.4 Aanspraken en rechten van deze Voorwaarden blijven van kracht ook op door ReleveleR ingeschakelde derden. 

 

Artikel B. Aktie prijzen / speciale aanbiedingen / regulier aanbod.
B.1 Alle aanbiedingen van ReleveleR zijn vrijblijvend. ReleveleR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien wijzigingen van toepassing zijn, door welke oorzaak dan ook, kan ontbinding van de order plaatsvinden. Ontbinding van de overeenkomst, door prijsfluctuaties, kan op verzoek van de koper binnen een periode van 14 dagen, waarna restitutie van het aankoopbedrag zal plaatsvinden.
B.2 Transacties zijn pas geldig indien ReleveleR deze accepteert. Extra clausules kunnen ook aan de transactie verbonden worden. Zo is ReleveleR ook gerechtigd bestellingen en leveringen te weigeren indien hiervoor aanleiding is. ReleveleR zal hiervan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling melding maken.

 

Artikel C. Prijzen en betalingen

C.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn op de website aangegeven in euro’s, inclusief BTW. Order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen zijn hierbij niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
C.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na plaatsing order. Na ontvangst van betaling wordt er uitgeleverd. Afwijkingen hiervan worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
C.3 Tijdens de procedure van uw bestelling heeft u keuzen uit diverse betaalmogelijkheden, waarvan u tijdens de bestelhandeling kennisneemt. Afwijkende bestel- en betalingsvoorwaarden kunnen worden gesteld. De valutadatum van uw betaling op de bankrekening van ReleveleR is geldend.
C.4 Rente zal in rekening gebracht worden over aankopen waarvan de betalingstermijn overschreden wordt. Het percentage van 1 % rente zal in rekening gebracht worden over elke aangevangen maand en/of gedeelte daarvan. Aanmaningen zullen door ReleveleR in rekening gebracht worden t.w. € 25,- administratiekosten. Overdracht van de vordering aan een incassobureau zullen het openstaande bedrag met minimaal 15% verhogen en/of met de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.
C.5 Opschorting of ontbinding van de transactie behoort tot de mogelijkheid indien betaling achterwege blijft. ReleveleR neemt hiertoe initiatief.
C.6 Prijsstijgingen tussen bestel- en levermoment, door ReleveleR aangekondigd, geven de koper het recht de transactie te annuleren of te ontbinden binnen 10 dagen na de aankondiging.
C.7 “De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [naam Klant] in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

 

Artikel D. De Levering
D.1 De door ReleveleR opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk aangehouden worden. Indien de leveringstermijn overschreden wordt kan de koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de transactie laten gelden. Slechts bij abnormale overschrijding van de leveringstermijn zal ReleveleR de koper het recht geven de transactie te annuleren/ontbinden. Deze beslissing wordt gebaseerd op basis van redelijkheid en goed koopmans gebruik.
D.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de bestelling gereed is voor verzending aan u.

 

Artikel E. Eigendomsrechten
E.1 Het recht van eigendom is van toepassing indien de koper voldaan heeft aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst . Risico’s betreffende uitleveringen zijn, voor de koper, van toepassing vanaf het moment van levering.

Artikel F. Ontwerprechten
F.1 Creatieve, wetenschappelijke of overige ontwerprechten van door ReleveleR aangeboden goederen dienen volledig gerespecteerd te worden.
F.2 ReleveleR geeft niet de garantie dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op de creatieve, wetenschappelijke of overige ontwerprechten van derden.

 

Artikel G. Klachten en aansprakelijkheid
G.1 Ontvangst van de goederen schept de verplichting voor de koper te constateren of deze conform de overeenkomst zijn. Bij afwijking en klachten dient ReleveleR onverwijld in kennis gesteld te worden, schriftelijk met vermelding van de geconstateerde afwijking. De periode tot het uitbrengen van de klacht is gesteld op maximaal 5 werkdagen.
G.2 Wanneer een gegronde klacht erkend wordt zijn er 2 mogelijkheden t.w;
• retournering en vervanging van de goederen
• retournering en terugbetaling van het bedrag goederen
G.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ReleveleR.eu. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.”

 

Artikel H. Bestellingen/communicatie

H.1 Niet correcte verwerking van de order, correspondentie visa versa, door gehele of gedeeltelijke verstoring van de moderne communicatie middelen (internet, mobiele telefoons etc.) is niet voor verantwoordelijkheid van ReleveleR. Uiteraard geldt dat dan niet nalatigheid en/of opzet niet de basis is van bovengenoemde verwerking.

Artikel I. Overmacht
I.1 Het recht van ontbinding of opschorting van de overeenkomst heeft ReleveleR als van overmacht sprake is. ReleveleR zal, indien aan de orde, hiervan schriftelijk mededeling doen met uitsluiting van een rechtsgang. Schadevergoeding zal pas dan aan de orde zijn als dit redelijk en billik is en naar de aard van goed koopmanschap.
I.2 Er is sprake van overmacht als abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van ReleveleR plaatsvinden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel J. Diversen
J.1 Het adres dat bij de bestelling door u opgegeven wordt is het adres waar de goederen heen gestuurd worden. Als het ontvangstadres anders is dan het factuuradres, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven.
J.2 IndienReleveleR afgeweken is van de voorwaarden “in uw voordeel” gedurende een bepaalde periode, dit kan schriftelijk, mondeling of stilzwijgend aangegaan zijn, behoud zij het recht voor terug te keren naar strikte toepassing van deze. Nooit kunnen rechten afwijkend van de beschreven voorwaarden geclaimd worden.
J.3 ReleveleR leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Mochten daarmede in strijd zijnde bepalingen opgenomen zijn, wordt de bepaling nietig verklaard en vervangen door een daarmede overeenstemmende rechtsgeldige voorwaarden.
J.4 Inschakeling van derden behoort tot de mogelijkheden van ReleveleR om tot een goede uitvoering van uw order te komen.
J.5 Het kan zijn dat een afbeelding of kleur afwijkt van geleverd product t.o.v. het getoonde op de website. U behoud het recht van teruggave zie artikel G.

 

Artikel K. Achteraf betalen
“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Artikel K. Nederlands Recht
K.1 Van toepassing is uitsluitend het Nederlandse Recht op alle transacties waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ook op deze Voorwaarden zelf.
K.2 Uitsluitend daartoe bevoegde Nederlandse rechters zullen, bij geschillen tussen de partijen, de zaken voorgelegd krijgen en arbitreren.

 

038-8442308 e-mail: info@releveler.eu